Meer budget voor ontwikkelingssamenwerking, zorg over focus op eigenbelang

  • 27 juni 2022

Oxfam Novib persreactie op nieuwe beleidsnota Ontwikkelingssamenwerking/BHOS  

Oxfam Novib heeft begrip voor de keuze van minister Schreinemacher voor extra geld voor klimaat, humanitaire hulp en voedselzekerheid. Tegelijkertijd is Oxfam Novib zeer bezorgd over de invoering van gebonden hulp en de steeds hogere asielkosten die uit het budget komen dat bedoeld is voor arme landen. Feitelijk is Nederland straks de grootste ontvanger van het Nederlandse ontwikkelingsbudget: Schreinemacher wil dat ruim 30% van het extra geld naar asielopvang in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven gaat, zo blijkt uit haar nieuwe beleidsnota.

In 2022 gaat maar liefst 711 miljoen Euro van het budget dat bestemd is voor armoedebestrijding in arme landen naar de opvang van asielzoekers in Nederland. Dat is te vergelijken met ruim 20% van het totale ontwikkelingsbudget. Uiteraard is het goed dat Nederland vluchtelingen uit onder andere Oekraïne verwelkomt, maar het is pijnlijk als dat ten koste van kwetsbare groepen elders gebeurt. Zeer zorgelijk is ook de herinvoering van gebonden hulp ten gunste van Nederlandse bedrijven.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: "Goed dat het kabinet het coalitieakkoord uitvoert en stapsgewijs toegroeit naar naleving van internationale afspraken. Maar waar de focus zou moeten liggen op een aantal grote mondiale uitdagingen van de toekomst, grijpt de minister ook terug naar niet werkend beleid uit het verleden. De minister heeft een groot geloof dat economische groei en rijkdom vanzelf doorsijpelen naar arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Met de herintroductie van zogenaamde gebonden hulp gaat zij zelfs decennia terug in te tijd en in tegen een brede consensus dat dit echt niet werkt en in feite staatssteun betreft. Als je ziet wat er op dit moment in de wereld speelt, moet je die weg niet op willen gaan."

Meer middelen vanuit Ontwikkelingssamenwerking gaan naar het Nederlandse bedrijfsleven. 70% van de opdrachten van diverse programma’s moet ten goede komen aan de BV Nederland. Dit is gebonden hulp. De VN en de OESO zijn tegenstander van gebonden hulp omdat ontwikkelingslanden hiermee verplicht zijn om producten en diensten af te nemen van het donorland en daardoor vaak veel duurder uit zijn. Schreinemacher voert hiermee een heel andere koers dan vorige regeringen, inclusief die van dezelfde coalitiepartijen onder Rutte III, die juist tegenstander waren van gebonden hulp.  

De IOB, het onderzoeksbureau van Buitenlandse Zaken, concludeerde dit jaar over het gecombineerde hulp- en handelsbeleid ‘dat er relatief weinig inzicht is in langetermijneffecten en daarmee ook de kosteneffectiviteit van het beleid.’ Oxfam en anderen toonden eerder al aan dat private financiering niet naar de allerarmste landen gaat en dat de allerarmsten niet vanzelfsprekend profiteren van economische groei.  

De minister benadrukt in haar nota dat het Europese wetsvoorstel voor IMVO dient als basis voor het nationale wetsvoorstel. Het huidige EU-voorstel voldoet niet aan IMVO-standaarden voor bedrijven op mensenrechten en milieu van de OESO en de VN. Hiermee dreigt Nederland boterzachte wetgeving in te voeren die geen oplossing biedt voor het tegengaan van mensenrechtenschendingen en schade aan het milieu door bedrijven.  

Het is goed dat de minister extra geld uittrekt voor internationale klimaatfinanciering. Maar er wordt door de minister met geen woord gerept over compensatie voor klimaatschade in ontwikkelingslanden. Ook ontbreken in de nota concrete maatregelen die subsidies, investeringen en handelsverdragen in lijn brengen met 1,5 graad Celsius – de doelstelling van de Klimaatakkoorden van Parijs en Glasgow- en die de wereldwijde klimaat- en milieuafdruk van Nederland fors omlaag brengen. 

Noot voor de redactie:
voor meer informatie: Jules van Os, persvoorlichter Oxfam Novib, 06-51573683

De nieuwe nota refereert naar het coalitieakkoord waarin het budget voor Ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd van 300 miljoen euro in de periode 2022 t/m 2024. Dit loopt op tot structureel een half miljard per jaar vanaf 2025. Daarmee komt Nederland meer in de buurt van de internationale afspraak van 0,7%. In 2025 besteedt Nederland dan 0,65% van het Bruto Nationaal Inkomen aan Ontwikkelingssamenwerking. Positief zijn ophoging van de budgetten voor internationaal klimaatbeleid, oplopend tot 160 mln Euro vanaf 2027, gezondheid, oplopend tot 80 mln vanaf 2027, voedselzekerheid, oplopend tot 100 mln vanaf 2025 en humanitaire hulp, 150 mln vanaf 2023. 

 

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies