internationaal moeten we weer mee gaan doen

  • 31 oktober 2012

Lees de reactie van o.a. Jozias van Aartsen (VVD) en Bert Koenders (PvdA) op het Regeerakkoord. Gisteren verschenen in de Volkskrant.

Onze welvaart, ons welzijn en onze banen hangen onlosmakelijk samen met de wereld om ons heen. Willen we sterker, welvarender, veiliger en innovatiever uit deze turbulente periode tevoorschijn komen, dan moet Nederland niet aan de zijlijn staan, maar in de voorhoede meedraaien, als een innovatieve inspirator. Ons land moet weer mee gaan doen op het speelveld van de internationale politiek. 

De economische verhoudingen in de wereld staan op losse schroeven. Opkomende economieën tornen aan de dominantie van het Westen. Ons tijdperk kenmerkt zich door ongelijkheid, klimaatverandering en politieke instabiliteit met alle veiligheidsrisico’s van dien. Deze tijd kent ook grove schendingen van fundamentele rechten binnen staten. En toenemende druk op de aarde en groeiende schaarste aan voedsel, grondstoffen, water en energie.

Waar staat Nederland in de wereld en Europa? Invloed—in de G20, het IMF, de EU en de VN—krijgt een land als het bijdraagt aan vrede, veiligheid en ontwikkeling in de wereld. Nederland zit nu niet meer aan tafel bij de G20 en heeft geen eigen zetel meer binnen het IMF. Nederland moet zijn politieke en economische positie opnieuw versterken door middel van slimme samenwerkingsverbanden, inventief economisch beleid, constructieve internationale politiek en het tonen van moreel leiderschap. De inwoners van ons land zullen daarvan profiteren.

sterspeler in een sterk Europa

Het is hoog tijd de blik naar buiten te richten. Alleen in een sterk Europa kan Nederland zijn identiteit kracht bij zetten en invloed blijven houden in een steeds complexere wereld. De neiging bestaat om Europa uitsluitend te blijven kwalificeren als vredesproject. Aan de oorsprong van Europa lag het samenbrengen van de kolen- en staalproductie om de wederopbouw veilig te stellen en nieuwe conflicten tussen Europese landen te voorkomen. Maar Europa moet zich nu verder ontwikkelen tot machtsinstrument, gebaseerd op gemeenschappelijke normen en waarden. We moeten daarom naar een actief en samenhangend Europees buitenlands beleid dat nationale belangen overstijgt en dat gepaard gaat met meer democratie.

koploper op innovatie en duurzaamheid

De toekomstige concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is sterk gebaat bij de innovatieve verduurzaming van de economie in de vorm van het hergebruiken van grondstoffen en het toepassen van hernieuwbare energie. Daarnaast moet belemmerende wetgeving worden opgeheven, een punt waar bedrijven verenigd in de Groene Zaak voor pleiten. De Dutch Growth Coalition is een mooi, nieuw initiatief waarin DSM, FrieslandCampina, AkzoNobel, Heineken, Philips, KLM, Unilever en Shell hun krachten bundelen. Met slimme stimulansen kan de overheid verduurzaming en innovatie verder bevorderen en innovatieve bedrijven binnen de nationale grenzen houden. Zo gaat Nederland met Duitsland en Scandinavische landen behoren tot de wereldtop op dit terrein.

voortrekker op mensenrechten

Van oudsher is Nederland een prominent pleitbezorger van politieke en sociale mensenrechten. Ons land is één van de weinige in de wereld dat het bevorderen van de internationale rechtsorde heeft verankerd in de Grondwet. Geen land huisvest zoveel internationale juridische instellingen. Als handelsland heeft Nederland baat bij het bevorderen van mensenrechten en de daarbij behorende internationale rechtsorde. Nederland moet zijn traditie van toonaangevend land in het bevorderen van mensenrechten met kracht hervatten.

meer doen aan het bevorderen van vrede en veiligheid

Wij zullen ook in de komende tijd geconfronteerd blijven met onrust en instabiliteit. In Azië vindt een toenemende bewapening plaats waardoor regionale belangentegenstellingen verharden. Op het Afrikaanse continent woeden burgeroorlogen. Maar ook dichter bij huis zijn potentiele brandhaarden: de Balkan, de Arabische wereld en Iran. Conflicten binnen landen – denk aan Syrië! -- leiden tot mensonterende situaties die bijdragen aan regionale instabiliteit, terrorismedreiging en vluchtelingenstromen. Deze conflicten hebben impact op onze levens.
Daarom is het in ons belang dat Nederland—in NAVO-, EU- en VN-verband—een actieve rol blijft spelen in het bevorderen van vrede en veiligheid. Nederland moet zijn capaciteit versterken om deel te kunnen nemen aan internationale missies. Dit betekent meer investeren in onze defensie. Met onze integrale Defense, Development and Diplomacy (3D) benadering, waar Nederland internationaal een voorbeeldrol in heeft vervuld, kunnen we een unieke bijdrage leveren aan de vormgeving van missies door samenwerking met overheden, (inter)nationale en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

afspraak is afspraak!

We moeten streven naar moderne en effectieve vormen van ontwikkelingssamenwerking om armoede uit te bannen en zelfredzaamheid en duurzame groei te bevorderen. Door te investeren in ontwikkeling elders helpen we banen in Nederland te creëren. Het is in het belang van de open handelsnatie Nederland om te werken aan een wereld met meer stabiliteit, minder conflicten, meer handel, minder vluchtelingenstromen, meer economische groei en minder mensen die een onwaardig bestaan leiden. Groot-Brittannië begrijpt dit en investeert daarom ondanks economisch moeilijke tijden onverminderd in ontwikkelingssamenwerking door vast te houden aan internationale afspraken. Nederland moet zich, ook uit weloverwogen eigenbelang, eveneens houden aan internationale afspraken om 0,7 % van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Wij kiezen voor een sterk Nederland in een sterk Europa. Voor een Nederland dat de wereld als kans ziet en niet als bedreiging. Internationale samenwerking, meer investeringen in veiligheid en duurzame innovatie helpen ons land en zijn inwoners economisch en internationaal vooruit. Een prachttaak voor een nieuw kabinet!

Jozias van Aartsen, Burgemeester van Den Haag, Oud-Minister van  Buitenlandse Zaken

Mw. Prof dr. B.A. de Graaf, Hoogleraar Conflict en Veiligheid, Campus Den Haag / Universiteit Leiden

Bert Koenders, Ondersecretaris Generaal van de VN en Oud-Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Dr. L.J. van Middelaar, Adviseur van het Kabinet van Herman van Rompuy

P.J.M. van Uhm, Generaal bd.

Bron: Oxfam Novib/Volkskrant, 31 oktober 2012

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies