Home Dit doen wijOver Oxfam Novib Aandacht voor integriteit
Aandacht voor integriteit
Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

Aandacht voor integriteit

Wangedrag voorkomen en aanpakken

Integer gedrag staat aan de basis van alles wat wij doen. Alle vormen van uitbuiting en misbruik vinden wij volstrekt onacceptabel. We proberen wangedrag dan ook op allerlei manieren te voorkomen. Onder meer met een organisatiebrede, internationale gedragscode en harde maatregelen bij overtredingen. Op deze pagina lees je over ons integriteitsbeleid en houden we je we op de hoogte van de voortgang van ons wereldwijde actieplan. 

 

Januari 2019: Publicatie tussentijds rapport

Na de berichtgeving over het wangedrag van voormalig medewerkers van Oxfam Groot-Britannië op Haïti in 2011 werd duidelijk dat we nóg harder moeten optreden tegen alle vormen van wangedrag en goed naar onze eigen organisatie moeten kijken om verbeteringen door te voeren. Een van de stappen was het aanstellen van een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar wangedrag binnen de organisatie. De commissie publiceert op 16 januari 2019 het tussentijdse rapport. De commissie zegt het positief te vinden dat Oxfam zich transparant en kwetsbaar opstelt over dit onderwerp, maar is ook kritisch. Oxfam verwelkomt de spiegel die de commissie voorhoudt.

Lees meer over het tussentijdse rapport van de onafhankelijke commissie

Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

De laatste ontwikkelingen van het actieplan

Na de berichtgeving over het wangedrag van voormalig medewerkers van Oxfam Groot-Britannië op Haïti in 2011 werd duidelijk dat we nóg harder moeten optreden tegen alle vormen van wangedrag. Een van de stappen was de oprichting van een wereldwijd actieplan.

De publiciteit rondom het wangedrag op Haïti door medewerkers van Oxfam Groot-Britannië in 2011 heeft de aanpak van wangedrag in een stroomversnelling gebracht. In februari 2018 initieerde Oxfam een wereldwijd 10-puntenplan.  

De focus van dit actieplan ligt op de aanscherping van beleid, nieuwe interne maatregelen en de aanpak van onze organisatiecultuur wereldwijd. Ook kijken we naar verbeteringen sectorbreed. 

In het afgelopen jaar zijn er al veel stappen ondernomen:

  • De aangestelde onafhankelijke commissie publiceert een tussentijds rapport over de aanpak van wangedrag en organisatiecultuur binnen Oxfam. De onderzoekscommissie continueert de bezoeken aan landen waar Oxfam werkt, om ervaringen van de lokale bevolking te onderzoeken met als doel in de zomer van 2019 een rapport met aanbevelingen te publiceren.
  • Een wereldwijde database is opgericht voor het registreren van meldingen van wangedrag. Ieder half jaar worden hiervan resultaten gedeeld met publiek. Oxfam Novib meldt sinds vorig jaar in elk jaarverslag hoeveel meldingen er zijn geweest van verschillende vormen van wangedrag en wat daarmee is gebeurd.
  • Introductie van een intern systeem waardoor het moeilijker wordt voor daders van wangedrag om opnieuw binnen Oxfam een baan te krijgen. Dit systeem wordt momenteel afgestemd met andere NGO's, om ook sectorbreed wangedrag aan te pakken.
  • Een uitbreiding van de klokkenluidersregeling. Het is van groot  belang  dat  mensen zich vrij voelen om  wangedrag  te  melden. Zodat we slachtoffers  kunnen  steunen  en  streng  kunnen optreden tegen overtreders. Door de nieuwe, meer uitgebreide klokkenluidersregeling weten mensen nog beter hoe ze klachten kunnen melden en hoe de afhandeling verloopt.
  • In ieder land waar Oxfam werkt is inmiddels een getrainde medewerker aangesteld die klachten ontvangt, adviseert en bewustwording en preventie bevordert.

Bovenstaande is een greep uit de maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen. Een volledige update van het 10-puntenplan is te vinden in PDF.

Sollicitanten en nieuwe medewerkers

Voor onze missie, een wereld zonder armoede, hebben we getalenteerde collega's nodig. Die onze waarden en normen een warm hart toedragen. Daarom vragen we referenties op van sollicitanten en checken we achtergrondinformatie. Ook verwachten we van elke nieuwe medewerker een Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag of een (in het buitenland gangbaar) Certificate of Good Conduct. Je kunt alleen bij ons komen werken als je onze gedragscode ondertekent.

Gedragscode voor medewerkers

We verwachten van mensen die voor ons werken, dat ze onze waarden delen. Medewerkers bevestigen dat door onze gedragscode te ondertekenen.

Onze gedragscode onderstreept onze missie, waarden en normen. Het geeft medewerkers richting en helpt ze bij het nemen van (de juiste) dagelijkse beslissingen.

De gedragscode stelt welk gedrag we van medewerkers verwachten. Met het ondertekenen beloven medewerkers onder meer dat zij iedereen met respect behandelen, dat ze zich inzetten voor mensenrechten en dat ze zorgvuldig omgaan met het milieu.  

Seksueel wangedrag, intimidatie, uitbuiting en fraude worden nadrukkelijk verboden. Daarmee is de gedragscode ook onze ethische standaard voor het beoordelen van het handelen van medewerkers en de organisatie.

Bekijk onze gedragscode

Integer handelen in de praktijk

Het mag niet bij woorden of een handtekening onder een gedragscode blijven.

Daarom zijn managers verantwoordelijk: zij moeten werken vanuit de waarden van de organisatie en ze worden dan ook getraind in ethisch leiderschap. Zo zetten managers de standaard en zijn ze een voorbeeld voor medewerkers.

Van medewerkers verwachten we dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke integriteit en die van de organisatie. Integriteit komt regelmatig ter sprake. Bijvoorbeeld door het bespreken van ethische dilemma's.

We moedigen medewerkers en de mensen voor wie we werken aan om wangedrag te melden. Deze meldingen zijn essentieel om passende maatregelen te nemen.

Melden van wangedrag 

Oxfam Novib heeft al een aantal jaar een klokkenluidersregeling waar medewerkers in Den Haag en in de landenkantoren seksuele intimidatie of seksueel wangedrag veilig kunnen melden. In 2017 is deze verder uitgebreid We willen graag dat mensen zich vrij, vertrouwelijk en laagdrempelig kunnen uitspreken. Daarom is begin 2018 en internationaal meldpunt geopend waar medewerkers hun klacht vertrouwelijk, anoniem en in hun eigen taal op elk gewenst moment kunnen indienen: de Speak-Up Service. Binnenkort zullen ook medewerkers van onze partnerorganisaties in projectlanden en de mensen in de lokale gemeenschap toegang hebben tot Speak Up.

Veilige omgeving

Oproepen om alle vormen van wangedrag te melden en het verbeteren van de klokkenluidersregeling heeft effect. In het boekjaar 2017-2018 kwamen bij Oxfam Novib 9 meldingen binnen van seksueel wangedrag. Bij alle meldingen ging het om wangedrag tussen collega's (in Nederland en in het buitenland). 8 van de 9 meldingen waren bij het sluiten van het boekjaar afgerond. Dat heeft geleid tot 4 ontslagen vanwege overtreding van onze gedragscode. Voor 2 meldingen is geen bewijs gevonden, en 2 medewerkers hadden de organisatie al verlaten voordat het onderzoek was afgerond.

Binnen heel Oxfam (Oxfam Novib en alle zusterorganisaties) zijn in de periode april tot oktober 2018 7 meldingen van wangedrag afgehandeld met 3 ontslagen als gevolg. In totaal zijn nog 60 meldingen open, waaronder ook zaken van langer geleden die nog niet zijn afgerond. Het gaat dan om alle vormen van wangedrag of vermeend wangedrag. Het kan gaan om intimidatie, machtsmisbruik en pesten, tot seksuele intimatie en seksueel geweld of exploitatie.

Deze meldingen zorgen ervoor dat we een veilige omgeving kunnen creëren voor onze medewerkers en benificiënten. Wij zijn de medewerkers die de moed hadden naar voren te stappen dankbaar.

Optreden bij wangedrag

Bij een melding van wangedrag kunnen managers en onderzoekers handelen volgens heldere richtlijnen. Die gaan bijvoorbeeld over het begeleiden van een slachtoffer en het rapporteren van de melding tot het opleggen van disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of ontslag. Bij strafbare feiten betrekken we uiteraard de (lokale) autoriteiten.

Nog vragen?

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Die beantwoorden we graag! 

Contact opnemen

Ja, ik wil per e-mail informatie ontvangen over activiteiten, producten en manieren om Oxfam Novib te steunen.
privacy

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies